تی وی ست

محل جانمایی تلویزیون در طراحی داخلی و کنترل شرایط محیطی در اتاق یا فضای تماشای تلویزیون با عوامل متعددی صورت می گیرد ، برخی از این عوامل به بهبود استانداردهای کمی و فیزیکی فضا مرتبط هستند و برخی از جنبه زیبایی شناسی مورد توجه قرار می گیرند  که توجه به هر دو دسته عوامل حائز اهمیت است .


کنترل شرایط محیطی از قبیل میزان نور، فاصله مبلمان ریلکس عکس یا مبلمان ست  تلویزیون ،  تنظیم ارتفاع صفحه نسبت به به خط دید افراد استفاده کننده از عوامل فیزیکی به شمار می رود و انتخاب نوع  سبک  طراحی، متریال و رنگ از جمله عواملی هستند که از نظر زیبایی شناسی مورد توجه طراح قرار می گیرند.


 امروزه از انواع میز تلویزیونهای سفارشی در در طراحی داخلی استفاده می شود شود این میز تلویزیون ها ازقابلیت تطابق با محیط دکوراسیون داخلی از همه لحاظ  از جمله ابعاد ،متریال و رنگ برخوردار هستند.و محدودیت کمتری را برای طراح ایجاد می کنند.


 کنند در هنگام سفارشی سازی یک میز تلویزیون ایون ابتدا سبک طراحی میز را باتوجه به سبک دکوراسیون داخلی انتخاب کنید و سپس  از ترکیب  رنگ و مصالح  جهت تنوع بخشی بهره بگیرید.