پروژه فرهنگ

درخشندگی و براق بودن متریال لاکر و همچنین ترکیب رنگ سفید با خاکستری صفحه پیوسته کورین حس کامل آشپزخانه ای مدرن را القا می کند .

ترکیب متریال لاکر سفید کابینت با پاخور استیل و سنگ بین کابینتی خاکستری حس و حال مدرن یک آشپزخانه امروزی را القا می کند .